Шашурин В.Д.

Shashurin V.D.

List of records

Display:
Gudkov A.G., Leushin V.Y., Sidorov I.A., Agasieva S.V., Chizhikov S.V., Lemondzhava V.N., Shashurin V.D., Gorbachev D.A., Gudkov G.A.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Vol. 54. 2021. P. 350-353
Leushin V.Yu., Sidorov I.A., Novichikhin E.P., Chizhikov S.V., Agasieva S.V., Alekseev O.I., Nazarov N.G., Shashurin V.D.
Нанотехнологии: разработка, применение - XXI век. Закрытое акционерное общество Издательство Радиотехника. Vol. 11. 2019. P. 44-50

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3

Other authors