Чижиков С.В.

Chizhikov S.V.

List of records

Display:
Sedankin M.K., Gudkov A.G., Vesnin S.G., Konovalova A.A., Leushin V.Y., Solov’ev Y.V., Sidorov I.A., Agasieva S.V., Chizhikov S.V., Gorlacheva E.N.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Vol. 55. 2021. P. 224-228
Gudkov A.G., Leushin V.Y., Sidorov I.A., Agasieva S.V., Chizhikov S.V., Lemondzhava V.N., Shashurin V.D., Gorbachev D.A., Gudkov G.A.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Vol. 54. 2021. P. 350-353
Leushin V.Yu., Sidorov I.A., Novichikhin E.P., Chizhikov S.V., Agasieva S.V., Alekseev O.I., Nazarov N.G., Shashurin V.D.
Нанотехнологии: разработка, применение - XXI век. Закрытое акционерное общество Издательство Радиотехника. Vol. 11. 2019. P. 44-50

Page 1 of 1. Items from 1 to 8 of 8

Other authors