Arutyunyan I.

List of records

Display:
Arutyunyan I.V., Tenchurin T.K., Grigoryev T.E., Makarov A.V., Korshunov A.A., Elchaninov A.V., Kananykhina Y.Y., Lokhonina A.V., Vasyukova O.A., Uvarova E.V., Chuprynin V.D., Shepelev A.D., Mamagulashvili V.G., Chvalun S.N., Fatkhudinov T.K.
Akusherstvo i Ginekologiya. ООО «Бионика Медиа». 2018. P. 70-77
El’chaninov A.V., Fatkhudinov T.K., Arutyunyan I.V., Makarov A.V., Usman N.Y., Mikhailova L.P., Lokhonina A.V., Botchey V.M., Glinkina V.V., Bol’shakova G.B.
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Vol. 165. 2018. P. 136-141

Page 1 of 1. Items from 1 to 11 of 11

Other authors