Popova A.S.

List of records

Display:
Rudnitskaya O.V., Kultyshkina E.K., Dobrokhotova E.V., Tereshina T.A., Popova A.S., Zubavichus Y.V., Khrustalev V.N.
Journal of Structural Chemistry. Vol. 60. 2019. P. 1086-1090

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3

Other authors