Drukh V.

List of records

Display:
Sukhikh G.T., Ashrafyan L.A., Bairamova G.R., Babkina I.O., Chernova V.F., Osipyants A.I., Korolkova A.I., Poloznikov A.A., Asfarova G.R., Mullabaeva S.M., Kogan E.A., Muizhnek E.L., Drukh V.M., Kiselev V.I.
Akusherstvo i Ginekologiya. ООО «Бионика Медиа». 2017. P. 114-123

Page 1 of 1. Items from 1 to 8 of 8

Other authors