Kokhan E.V.

kokhhan@gmail.com

List of records

Display:
Kokhan E.V., Kiyakbaev G.K., Ozova E.M., Romanova V.A., Kobalava Zh.D.
Rational Pharmacotherapy in Cardiology. Stolichnaya Izdatelskaya Kompaniya. Vol. 17. 2021. P. 429-437

Page 1 of 1. Items from 1 to 9 of 9

Other authors