Faybushevich A.G.

List of records

Display:
Safonova O.O., Shugushev Z.K., Maksimkin D.A., Faybushevich A.G.
Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. Vol. 12. 2019. P. 70-73
Chernyaev M.V., Faybushevich A.G., Zagorulko A.I., Samochatov D.N., Kurtasov D.S., Verin V.V., Prokhorikhin A.A., Boykov A.A., Malaev D.U., Zobov V.V.
Patologiya Krovoobrashcheniya i Kardiokhirurgiya. Meshalkin National Medical Research Center. Vol. 23. 2019. P. S52-S61

Page 1 of 1. Items from 1 to 15 of 15

Other authors