Nadirova M.A.

List of records

Display:
Zaytsev V.P., Mertsalov D.F., Nadirova M.A., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Sorokina E.A., Zubkov F.I., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. 2017.
Zaytsev V.P., Mertsalov D.F., Nadirova M.A., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Sorokina E.A., Zubkov F.I., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 53. 2017. P. 1199-1206
Zaytsev V.P., Zubkov F.I., Nadirova M.A., Mertsalov D.F., Nikitina E.V., Novikov R.A., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 52. 2016. P. 736-742

Page 1 of 1. Items from 1 to 13 of 13

Other authors