Beshenko M.A.

List of records

Display:
Pleshakov V.G., Ambacheu K.D., Abedin M.Z., Zvolinskii V.P., Beshenko M.A., Anisimov B.N., Prostakov N.S.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 34. 1998. P. 134-140
Pleshakov V.G., Beshenko M.A., Golovtsov N.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 39. 2003. P. 1332-1335

Page 1 of 1. Items from 1 to 7 of 7

Other authors