Beilstein Journal of Organic Chemistry

Тип
Журнал
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
Beilstein J. Org. Chem.
Издательство
Beilstein-Institut Zur Forderung der Chemischen Wissenschaften
Коды
ISSN: 1860-5397
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/1013/
Поделиться

Список записей

Отображать:
Kuznetsova S.A., Gak A.S., Nelyubina Y.V., Larionov V.A., Li H., North M., Zhereb V.P., Smol'yakov A.F., Dmitrienko A.O., Medvedev M.G., Gerasimov I.S., Saghyan A.S., Belokon Y.N.
Beilstein Journal of Organic Chemistry. Beilstein-Institut Zur Forderung der Chemischen Wissenschaften. Том 16. 2020. С. 1124-1134
Murlykina M.V., Kolomiets O.V., Kornet M.M., Sakhno Y.I., Desenko S.M., Dyakonenko V.V., Shishkina S.V., Brazhko O.A., Musatov V.I., Tsygankov A.V., Chebanov V.A., Van Der Eycken E.V.
Beilstein Journal of Organic Chemistry. Beilstein-Institut Zur Forderung der Chemischen Wissenschaften. Том 15. 2019. С. 1281-1288

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 14 из 14

Другие источники записей