Сорокина Е.А.

Sorokina E.A.

Список записей

Отображать:
Vosskresensky L.G., Titov A.A., Samavati R., Kobzev M.S., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Hong H.C., Thi T.A.D., Van T.N., Sorokina E.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 53. 2017. С. 575-581
Beletskaya I.P., Lukashev N.V., Vatsadze S.Z., Nenajdenko V.G., Negrebetskii V.V., Baukov Y.I., Belavin I.Y., Butseeva A.A., Beloborodov V.L., Selivanova I.A., Il’yasov I.R., Nevskaya E.Y., Sorokina E.A., Syrbu S.A., Usol’tseva N.V., Danilin A.A., Nechaeva O.N., Purygin P.P., Deryabina G.I., Aksenov A.V., Aksenova I.V., Ovcharov S.N., Gavrilova E.L., Uryadov V.G., Zakharov V.M., Sinyashin O.G., Klochkova I.N., Krylatova Y.G., Skornyakov Y.V., Ovchinnikov K.L., Kolobov A.V., Kustova T.P.
Russian Journal of Organic Chemistry. Том 53. 2017. С. 1439-1496
Zaytsev V.P., Mertsalov D.F., Nadirova M.A., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Sorokina E.A., Zubkov F.I., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 53. 2017. С. 1199-1206
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Chervyakova T.M., Titov A.A., Kozlov A.V., Sorokina E.A., Samavati R., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 50. 2014. С. 658-669
Voskressensky L.G., Titov A.A., Samavati R., Borisova T.N., Sorokina E.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 52. 2016. С. 316-321
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Kulikova L.N., Dolgova E.G., Kleimenov A.I., Sorokina E.A., Titov A.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 43. 2007. С. 587-598
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Ovcharov M.V., Kulikova L.N., Sorokina E.A., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 44. 2008. С. 1510-1519
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Sorokina E.A., Kulikova L.N., Kleimenov A.V., Tolkunov S.V., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 45. 2009. С. 1248-1251
Varlamov A.V., Levov A.N., Komarova A.I., Sorokina E.A., Nikitina E.V., Zaytsev V.P., Listratova A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 46. 2010. С. 726-729
Voskressensky L.G., Bol'Shov A.V., Borisova T.N., Rozhkova Yu.S., Sorokina E.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 48. 2012. С. 453-457
Voskressensky L.G., Akbulatov S.V., Borisova T.N., Kulikova L.N., Listratova A.V., Sorokina E.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 49. 2013. С. 331-340
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Obushak M.D., Ershova Y.D., Mertsalov D.F., Sorokina E.A., Nikitina E.V., Gorak Y.I., Lytvyn R.Z., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 49. 2013. С. 746-759
Voskressensky L.G., Ovcharov M.V., Borisova T.N., Listratova A.V., Kulikova L.N., Sorokina E.A., Gromov S.P., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 49. 2013. С. 1180-1187

Страница 2 из 2. Записи с 51 по 91 из 91

Другие авторы