Ivanov S.Yu.

Список записей

Отображать:
Sekretnaya A.O., Zaderenko I.A., Ivanov S.Yu., Alieva S.B., Dymnikov A.B., Kaledin R.R., Hachem H.A.
Опухоли головы и шеи. Том 11. 2021. С. 81-85
Safi A.Т., Ivanov S.Yu., Kalinchenko S.Yu., Muraev A.A., Guseynov N.A., Polyakov K.A., Smykalova A.S.
Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk. Том 75. 2020. С. 552-560

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 7 из 7

Другие авторы