Atmospheric and Oceanic Optics

Type
Journal
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
Atmos. Ocean. Opt.
Publisher
Pleiades journals
Codes
ISSN: 1024-8560
Date of creation
20.04.2021
Date of change
20.04.2021
Short link
https://repository.rudn.ru/en/recordsources/recordsource/11897/
Share

List of records

Display:
Andreev V.V., Konovaltseva L.V., Arshinov M.Yu., Belan B.D., Belan S.B., Davydov D.K., Demin V.I., Dudorova N.V., Elansky N.F., Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S., Ivlev G.A., Kozlov A.V., Kotel’nikov S.N., Kuznetsova I.N., Lapchenko V.A., Lezina E.A., Obolkin V.A., Postylyakov O.V., Potemkin V.L., Savkin D.E., Senik I.A., Stepanov E.V., Tolmachev G.N., Fofonov A.V., Khodzher T.V., Chelibanov I.V., Chelibanov V.P., Shirotov V.V., Shukurov K.A.
Atmospheric and Oceanic Optics. Pleiades journals. Vol. 35. 2022. P. S181-S181
Andreev V.V., Arshinov M.Y., Belan B.D., Belan S.B., Davydov D.K., Demin V.I., Elansky N.F., Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S., Ivlev G.A., Kozlov A.V., Kotel’nikov S.N., Kuznetsova I.N., Lapchenko V.A., Lezina E.A., Postylyakov O.V., Savkin D.E., Senik I.A., Stepanov E.V., Tolmachev G.N., Fofonov A.V., Chelibanov I.V., Chelibanov V.P., Shirotov V.V., Shukurov K.A.
Atmospheric and Oceanic Optics. Pleiades journals. Vol. 34. 2021. P. 347-356
Andreev V.V., Arshinov M.Y., Belan B.D., Davydov D.K., Elansky N.F., Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S., Ivlev G.A., Kozlov A.V., Kotel’nikov S.N., Kuznetsova I.N., Lapchenko V.A., Lezina E.A., Postylyakov O.V., Savkin D.E., Senik I.A., Stepanov E.V., Tolmachev G.N., Fofonov A.V., Chelibanov I.V., Chelibanov V.P., Shirotov V.V.
Atmospheric and Oceanic Optics. Pleiades journals. Vol. 33. 2020. P. 671-681

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3

Other record sources