Aliev A.E.

List of records

Display:
VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S., ALIEV A.E., SHENDRIK I.V., KRAPIVKO A.P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1995. P. 713-713
Prostakov N.S., Gaivoronskaya L.A., Zakharov V.F., Kuznetsov V.V., Das S.K., Aliev A.E.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 20. 1984. P. 295-300

Page 3 of 5. Items from 31 to 45 of 67