Radzhan P.K.

List of records

Display:
PROSTAKOV N.S., RADZHAN P.K., SOLDATENKOV A.T., MIKAYA A.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1981. P. 383-387
PROSTAKOV N.S., SOLDATENKOV A.T., RADZHAN P.K., BAGDADI M.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1982. P. 706-707
Prostakov N.S., Radzhan P.K., Soldatenkov A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 16. 1980. P. 1153-1156
Prostakov N.S., Radzhan P.K., Soldatenkov A.T., Mikaya A.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 17. 1981. P. 284-289
Prostakov N.S., Soldatenkov A.T., Radzhan P.K., Fedorov V.O., Fomichev A.A., Rezakov V.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 18. 1982. P. 390-394
Prostakov N.S., Soldatenkov A.T., Radzhan P.K., Bagdadi M.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 18. 1982.

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 16

Other authors