Shchipkov V.P.

List of records

Display:
Syroyeshkin A.V., Buyanova N.I., Sokolova S.L., Uspenskaya E.V., Shchipkov V.P.
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Vol. 150. 2011. P. 440-442
Sokolova S.L., Shchipkov V.P., Gigani O.B., Krivskaya K.S., Pekhov A.P.
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Vol. 115. 1993. P. 190-193
Pekhov A.P., Shchipkov V.P., Krivskaya K.S.
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Vol. 120. 1995. P. 651-657
Krivskaya K.S., Shchipkov V.P., Pekhov A.P.
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Vol. 120. 1995. P. 1034-1035

Page 3 of 3. Items from 31 to 43 of 43

Other authors