Рябов М.А.

Ryabov M.A.

List of records

Display:
BATSANOV A.S., STRUCHKOV Y.T., RYABOV M.A., ZAITSEV B.E., BORZHES A.Z., KISILITSA P.P., GRANOVSKII G.I.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 17. 1991. P. 1663-1667
Zaitsev B.E., Zaitseva Y.N., Ryabov M.A., Zotova O.A., Kazankov M.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1996. P. 374-379
Sokol V.I., Ryabov M.A., Merkureva N.Y., Davydov V.V., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S., Zaitsev B.E.
KRISTALLOGRAFIYA / Crystallography Reports. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Издательство: Российская академия наук / Издательство МАИК "Наука/Интерпериодика". Vol. 41. 1996. P. 483-489
Sokol V.I., Ryabov M.A., Davydov V.V., Merkur'eva N.Y., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S., Zaitsev B.E.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 43. 1998. P. 561-568
Sokol V., Ryabov M.A., Davydov V.V., Merkur'eva N.Y., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S., Zaitsev B.E.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 43. 1998. P. 1152-1159

Page 2 of 4. Items from 51 to 100 of 174

Other authors