Торшин В.И.

Torshin V.I.
vtorshin@mail.ru

List of records

Display:
Severin, Torshin V.I., Mankaeva O.V., Severina, Zhuk Yu., Лl Bawareed O.Л
Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева. 2018. P. 477-478
Severina E.A., Torshin V.I., Mankaeva O.V., Bakaeva Z.V., Dyachkova T.V., Berseneva I.A.
Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии. ООО "Графика". 2018. P. 442-444
Radysh I.V., Umnova T.N., Skalny V.V., Torshin V.I., Radysh B.B., Severin A.E.
Микроэлементы в медицине. Общероссийский союз общественных объединений Российское общество медицинской элементологии. Vol. 19. 2018. P. 37-40
Ezova O.A., Kylebnikova N.N., Alchinova I.B., Arhipova E.N., Karganov M.Yu., Torshin V.I.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2008. P. 52-58
Radysh I.V., Koroteeva T.V., Torshin V.I.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2009. P. 566-570
Aleksanyan O.V., Endolov V.V., Carpacheva G.V., Torshin V.I.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2010. P. 77-82
Degtyarev V.P., Torshin V.I.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2010. P. 98-102
Prosvetov R.S., Torshin V.I., Alchinova I.B., Arkhipova E.N., Antonova N.P.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2010. P. 416-419
Torshin V.I., Kalashnikova E.Y., Shevchenko L.V., Elfimov A.I.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2011. P. 12-16
Torshin V.I., Smirnov V.M., Sveshnikov D.S., Kuchuk A.V., Yurasova I.A.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2011. P. 16-21
Torshin V.I., Smirnov V.M., Sveshnikov D.S., Kuchuk A.V., Myasnikov I.L.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2012. P. 5-10

Page 2 of 7. Items from 26 to 50 of 161

Other authors