Солдатенков А.Т.

Soldatenkov A.T.
asoldatenkov@mail.ru

List of records

Display:
MOBIO I.G., SOLDATENKOV A.T., AGEEV E.A., FEDOROV V.O., TURDYBEKOV K.M., STRUCHKOV Y.T., AKIMOV V.M., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. P. 1352-1359
KOLYADINA N.M., SOLDATENKOV A.T., MURUGOVA L.A., USTENKO A.A., AGEEV E.A., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1992. P. 1513-1519
MANDAL T.K., KUZNETSOV V.V., SOLDATENKOV A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1994. P. 1011-1033
SOLDATENKOV A.T., PROSTAKOV H.S., OBYNOCHNY A.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1995. P. 3-20
Soldatenkov A.T., Bekro I.A., Mamyrbekova Z.A., Soldatova S.A., Temesgen A., Sergeeva N.D., Kuleshova L.N., Khrustalev V.N.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1996. P. 222-226
Kuleshova L.N., Khrustalev V.N., Struchkov Y.T., Soldatenkov A.T., Bekro I.A., Mamyrbekova Z.A., Soldatova S.A.
KRISTALLOGRAFIYA / Crystallography Reports. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Издательство: Российская академия наук / Издательство МАИК "Наука/Интерпериодика". Vol. 41. 1996. P. 673-677
Soldatenkov A.T., Bekro I.A., Mamyrbekova Z.A., Soldatova S.A., Glover E., Sergeeva N.D., Kuleshova L.N., Khrustalev V.N.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1997. P. 659-665
Krivenko L.I., Soldatenkov A.T., Zvolinsky O.V., Kuleshova L.N., Khrustalev V.N., Gurishev V.N., Soldatova S.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1997. P. 793-800

Page 3 of 10. Items from 51 to 75 of 248

Other authors