Zaitsev B.E.

List of records

Display:
IVANOVEMIN B.N., ODINETS Z.K., YUSHCHENKO S.F., ZAITSEV B.E., EZHOV A.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 20. 1975. P. 1507-1511
IVANOVEMIN B.N., VENSKOVSKII N.U., ZAITSEV B.E., BORZOVA L.D., LINKO I.V., EZHOV A.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 21. 1976. P. 2438-2442
IVANOVEMIN B.N., ODINETS Z.K., DELPINO K., ZAITSEV B.E.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 21. 1976. P. 837-841
LINKO I.V., IVANOVEMIN B.N., MOLODKIN A.K., BORZOVA L.D., ZAITSEV B.E., VENSKOVSKII N.U., DOLGANEV V.P.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 23. 1978. P. 2151-2154
IVANOVEMIN B.N., SIFOROVA E.N., GOLOSNOI R.A., ZAITSEV B.E.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 23. 1978. P. 1978-1980

Page 1 of 22. Items from 1 to 15 of 319

Other authors