Власенко Н.А.

Vlasenko N.A.
vlasenko-na@rudn.ru

List of records

Display:
Власенко Н.А.
Юридическая техника. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2018. P. 53-56
Arkhipov S.I., Belkanov E.A., Berg L.N., Berezina E.A., Vaganov A.M., Vlasenko N.A., Gribanov D.V., Glushkova S.I., Gudovicheva L.B., Denisov S.A., Dobrynina L.Yu., Isakov V.B., Kasimov T.S., Kodan S.V., Kozhevnikov S.N., Kursaev A.V., Lazarev V.V., Malyugin S.V., Muravsky V.A., Nemytina M.V., Nesmeyanova S.E., Novikova Yu.S., Orlov K.A., Perevalov V.D., Pletnikov V.S., Ponomareva E.V., Ponomarenko E.V., Rayanov F.M., Rusinov R.K., Saetgareeva A.A., Samigullin V.K., Semitko A.P., Semyakin M.N., Sergeev A.M., Tailakova S.D., Teteryatnikov N.Yu., Tretyakova E.S., Faizrakhmanov R.Kh., Shaburov A.S.
Издательский дом Уральского государственного юридического университета. 276 p.

Page 2 of 2. Items from 16 to 24 of 24

Other authors