Kharlamova T.V.

List of records

Display:
Maleyev V.V., Tokmalaev A.K., Kozhevnikova G.M., Golub V.P., Polovinkina N.A., Kharlamova T.V., Konnov V.V., Barysheva I.V., Emerole K.Ch.
Infektsionnye Bolezni. Dynasty Publishing House. Vol. 19. 2021. P. 110-118
Tokmalaev A.K., Kozhevnikova G.M., Zavoikin V.D., Tumolskaya N.I., Polovinkina N.A., Konnov V.V., Golub V.P., Kharlamova T.V., Emerole K.C.
Russian Journal of Infection and Immunity. Saint Petersburg Pasteur Institute. Vol. 10. 2020. P. 664-670

Page 1 of 1. Items from 1 to 4 of 4

Other authors