Gryaznov V.M.

List of records

Display:
Ermilova M.M., Gogua L.D., Gryaznov V.M., Zavodchenko S.I.
Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR Division of Chemical Science. Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers. Vol. 29. 1980. P. 529-532
Dobrokhotov V.G., Shalvashvili E.A., Pavlova L.F., Gryaznov V.M.
Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR Division of Chemical Science. Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers. Vol. 32. 1983. P. 1342-1345
Gur'yanova O.S., Sero Yu.M., Lapidvus A.L., Dmitriev R.V., Gul'yanova S.G., Gryaznov V.M., Minachev Kh.M.
Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR Division of Chemical Science. Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers. Vol. 36. 1987. P. 2252-2254

Page 4 of 6. Items from 76 to 100 of 132

Other authors