Шека Е.Ф.

Sheka E.F.
sheka@icp.ac.ru

List of records

Display:
Sheka E., Khavryutchenko V., Natkaniec I., Ogenko V., Markichev I., Muzychka A., Nechitailov P.
Physica B: Condensed Matter. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. Vol. 174. 1991. P. 182-186
Natkaniec I., Fricke J., Khavryutchenko V., Markichev I., Muzychka A., Ogenko V., Reichenauer G., Sheka E.
Physica B: Condensed Matter. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. Vol. 180-181. 1992. P. 522-524
Markichev I., Sheka E., Goncharova N., Natkaniec I., Muzychka A., Chukalin V., Khavryutchenko V., Nikitina E.
Physica B: Condensed Matter. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. Vol. 198. 1994. P. 200-202

Page 3 of 4. Items from 101 to 150 of 158

Other authors