Зубавичус Я.В.

Zubavichus Y.V.

List of records

Display:
Rudnitskaya O.V., Kultyshkina E.K., Dobrokhotova E.V., Tereshina T.A., Popova A.S., Zubavichus Y.V., Khrustalev V.N.
Journal of Structural Chemistry. Vol. 60. 2019. P. 1086-1090

Page 2 of 3. Items from 16 to 30 of 45

Other authors