Молодкин А.К.

Molodkin A.K.

List of records

Display:
MOLODKIN A.K., RABBANI M., DUDAREVA A.G., EZHOV A.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 1073-1078
SKVORTSOV V.G., RODIONOV N.S., MOLODKIN A.K.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 842-844
SKVORTSOV V.G., SADETDINOV S.V., MOLODKIN A.K., AKBERDINA Z.F.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 833-835
TSEKHANSKII R.S., SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., SADETDINOV S.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 255-258
SKVORTSOV V.G., SADETDINOV S.V., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 209-212
MOLODKIN A.K., IVLIEVA V.I., MESHCHERYAKOVA E.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 176-182
SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., TSEKHANSKII R.S., PETROVA O.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 25. 1980. P. 2835-2837
MOLODKIN A.K., RABBANI M., DUDAREVA A.G., EZHOV A.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 25. 1980. P. 2245-2247
MOSKALENKO V.I., MOLODKIN A.K., REMIZOV V.G., BOGATOV Y.E., VARFOLOMEEV M.B.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 25. 1980. P. 1698-1701
MOLODKIN A.K., BOGATOV Y.E., MOSKALENKO V.I., REMIZOV V.G., BELAN V.N.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 25. 1980. P. 1697-1698
TSEKHANSKII R.S., SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., RODIONOV N.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 25. 1980. P. 1680-1684
SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., PETROVA O.V., YAKHVAROV G.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 25. 1980. P. 871-872
SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., SADETDINOV S.V., AKIMOV V.M., TSEKHANSKII R.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 25. 1980. P. 553-557
MOLODKIN A.K., STREKACHINSKII A.B., DUDAREVA A.G.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 26. 1981. P. 3148-3150
MOLODKIN A.K., ODINETS Z.K., SEDINA T.V., IVANOVA T.N., EZHOV A.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 26. 1981. P. 2394-2398
MOLODKIN A.K., KARAGODINA A.M., DUDAREVA A.G., STREKACHINSKII A.B.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 26. 1981. P. 2265-2267
SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., TSEKHANSKAYA N.R.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 26. 1981. P. 2240-2242
SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., TSEKHANSKAYA N.R.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 26. 1981. P. 1937-1939
SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., RODIONOV N.S., TSEKHANSKAYA N.R.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 26. 1981. P. 1389-1393
KOVALCHUKOVA O.V., ZAITSEV B.E., GRIDASOVA R.K., ZAKHAROV V.F., MOLODKIN A.K.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 26. 1981. P. 985-990
DAVYDOV V.V., MAROV I.N., BELYAEVA V.K., KATUGIN A.S., ZAITSEV B.E., MOLODKIN A.K.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 26. 1981. P. 969-973
LINKO I.V., VENSKOVSKII N.U., MOLODKIN A.K.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 26. 1981. P. 160-163
MOLODKIN A.K., ODINETS Z.K., SBEDINA T.V., IVANOVA T.N.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 3064-3067

Page 2 of 5. Items from 51 to 100 of 240

Other authors