Молодкин А.К.

Molodkin A.K.

List of records

Display:
MOLODKIN A.K., KURILKIN V.V., BOGATOV Y.E., MOSKALENKO V.I., EZHOV A.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 2482-2484
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., DOLGANEV V.P., RODIONOV N.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 2426-2430
TSEKHANSKII R.S., SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., POLENOV A.D., YAKHVAROV G.I., SADETDINOV S.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 1853-1856
SKVORTSOV V.G., MIKHAILOV S.A., MOLODKIN A.K., TSEKHANSKII R.S., RODIONOV N.S., PETROVA O.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 1571-1574
MOLODKIN A.K., BOGATOV Y.E., MOSKALENKO V.I., SUSANINA T.N., ZHURAVLEVA I.G., KURILKIN V.V., ZHOAO M.M.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 1413-1417
MOLODKIN A.K., BOGATOV Y.E., MOSKALENKO V.I., REMIZOV V.G., SKORIKOV V.M., BELAN V.N., KURILKIN V.V., GOLIK G.D.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 907-911
MOLODKIN A.K., ODINETS Z.K., GRIGOREV Y.A.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 799-801
SKVORTSOV B.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., RODIONOV N.S., YAKHVAROV G.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 778-782
MOLODKIN A.K., STREKACHINSKII A.B., DUDAREVA A.G.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 261-263
MOLODKIN A.K., STREKACHINSKII A.B., DUDAREVA A.G., EZHOV A.I., KROKHINA A.G.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 219-222
MOLODKIN A.K., KARAGODINA A.M., DUDAREVA A.G., KROKHIN V.A.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 2985-2986
MOLODKIN A.K., TUPOLEV V.S., KARAGODINA A.M., DUDAREVA A.G., KROKHINA A.G.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 2977-2979
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., SADETDINOV S.V., MOLODKIN A.K.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 2677-2679
SHEVCHUK V.G., MOLODKIN A.K., STOROZHENKO D.A., AKIMOV V.M., GRIGOREV Y.A.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 2421-2422
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., SADETDINOV S.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 2402-2404
LINKO I.V., MOLODKIN A.K., ZAITSEV B.E., DOLGANEV V.P., VENSKOVSKII N.U.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 1770-1774
NAVA E.U., BATSANOV A.S., STRUCHKOV Y.T., AKIMOV V.M., MOLODKIN A.K., SKVORTSOV V.G., RODIONOV N.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 1706-1710
LINKO I.V., ZAITSEV B.E., MOLODKIN A.K., IVANOVA T.M., LINKO R.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 1520-1530
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., AKIMOV V.M., PETROVA O.V., DOLGANEV V.P.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 1313-1317
TSEKHANSKII R.S., SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., SADETDINOV S.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 778-781
MOLODKIN A.K., ODINETS Z.K., SEDINA T.V., IVANOVA T.N.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 103-106
BORZOVA L.D., MOLODKIN A.K., ZAITSEV B.E., PLESHAKOV V.G., BORZOVA E.A., EZHOV A.I., ZAINUL A.M.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 29. 1984. P. 3092-3094
MOLODKIN A.K., KARAGODINA A.M., TUPOLEV V.S., DUDAREVA A.G., KROKHINA A.G.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 29. 1984. P. 1069-1072
BLOKHINA V.M., IVLIEVA V.I., MOLODKIN A.K., ZAITSEV B.E.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 29. 1984. P. 764-767
TSEKHANSKII R.S., SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., SADETDINOV S.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 29. 1984. P. 233-235
SKVORTSOV V.G., RODIONOV N.S., MOLODKIN A.K., FEDOROV Y.A., TSEKHANSKII R.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 30. 1985. P. 1913-1915
TSEKHANSKII R.S., SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., SUKOVA L.M., RODIONOV N.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 30. 1985. P. 1609-1612
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., FEDOROV Y.A., SADETDINOV S.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 30. 1985. P. 1092-1094
SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., TSEKHANSKII R.S., SADETDINOV S.V., NIKONOV F.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 30. 1985. P. 826-829
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., PETROVA O.V., AKIMOV V.M.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 30. 1985. P. 277-279
MOLODKIN A.K., KARAGODINA A.M., NECHITAILOV S.B., DUDAREVA A.G., KROKHINA A.G.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 31. 1986. P. 789-793
MOLODKIN A.K., DUDAREVA A.G., TUPOLEVA A.L., ZOLIN V.F.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 31. 1986. P. 830-833

Page 3 of 5. Items from 101 to 150 of 240

Other authors