Молодкин А.К.

Molodkin A.K.

List of records

Display:
MOLODKIN A.K., KURILKIN V.V., BOGATOV Y.E., MOSKALENKO V.I., EZHOV A.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 2482-2484
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., DOLGANEV V.P., RODIONOV N.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 2426-2430
TSEKHANSKII R.S., SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., POLENOV A.D., YAKHVAROV G.I., SADETDINOV S.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 1853-1856
SKVORTSOV V.G., MIKHAILOV S.A., MOLODKIN A.K., TSEKHANSKII R.S., RODIONOV N.S., PETROVA O.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 1571-1574
MOLODKIN A.K., BOGATOV Y.E., MOSKALENKO V.I., SUSANINA T.N., ZHURAVLEVA I.G., KURILKIN V.V., ZHOAO M.M.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 1413-1417
MOLODKIN A.K., BOGATOV Y.E., MOSKALENKO V.I., REMIZOV V.G., SKORIKOV V.M., BELAN V.N., KURILKIN V.V., GOLIK G.D.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 907-911
MOLODKIN A.K., ODINETS Z.K., GRIGOREV Y.A.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 799-801
SKVORTSOV B.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., RODIONOV N.S., YAKHVAROV G.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 778-782
MOLODKIN A.K., STREKACHINSKII A.B., DUDAREVA A.G.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 261-263
MOLODKIN A.K., STREKACHINSKII A.B., DUDAREVA A.G., EZHOV A.I., KROKHINA A.G.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 27. 1982. P. 219-222

Page 7 of 16. Items from 91 to 105 of 240

Other authors